Čo je refraktometer na cukornatosť

Čo je to refraktometer?

Refraktometer na cukornatosť je jednoduchý optický prístroj na meranie koncentrácie vodných roztokov. Vyžaduje iba pár kvapiek vzorky a používa sa v potravinárskom, poľnohospodárskom, chemickom a výrobnom priemysle a tiež v lekárstve.

Ako funguje refraktometer na cukornatosť

Keď svetlo vstúpi do kvapaliny (hustejšie optické prostredie) z okolitého vzduchu (redšie optické prostredie), zmení smer. Tento jav sa nazýva sa lom. Refraktometre merajú odchýlku od pôvodného smeru, nazývanú aj uhol lomu. Z refraktometra odčítavame refrakčné uhly a korelujúce so stanovenými hodnotami indexu lomu. Pomocou týchto hodnôt môžeme určiť koncentrácie roztokov. Napríklad roztoky majú rôzne indexy lomu v závislosti od koncentrácie látok rozpustených vo vode.

Brixova stupnica

Stupnica Brix je kalibrovaná pre percentuálny obsahu cukru obsiahnutého v roztoku vody. Preto sa hodnota % Brix rovná skutočnej koncentrácii cukru.

Vplyv teploty vzorky na presnosť merania

Teplota má významný vplyv na meranie indexu lomu. Preto sa teplota hranola a teplota vzorky musia kontrolovať s vysokou presnosťou. Moderné refraktometre sú vybavené automatickou korekciou teploty.